Brak informacji

 

Dobre, 07.07.2016r.


GKI.6131.122.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający
Gmina Dobre, 05-307 Dobre. ul. T. Kościuszki 1


tel. / fax 0-25 7571190 Regon 711582658 NIP 822-21 – 46 – 613,


zwany dalej Zamawiającym.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zapytania jest sprzedaż drzew rosnących na działkach nr 886/2, 885 i 884 w miejscowości Dobre, będącej własnością gminy Dobre w ilości około 40 m3, gatunku: jesion, olcha, topola, osika, lipa, świerk, dąb. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej wycinki drzew, ich załadunku i transportu, a także uprzątnięcia terenu (gałęzie, liście, karpy). Gmina Dobre posiada zezwolenie Starosty Mińskiego na ich usunięcie. Przed złożeniem oferty należy samodzielnie oszacować ilość i jakość drewna, celem prawidłowej wyceny.
III. Warunki i zakres realizacji zamówienia
 1. Cenę za drewno należy podać w „Formularzu ofertowym”. Wykonawca określi cenę brutto za kompleksową usługę (wycinka drzew, ich załadunek i transport, uprzątnięcie terenu); 2. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferuje najwyższą cenę ofertową; 3. Wystawione na sprzedaż drzewa można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W tej sprawie należy dzwonić pod nr tel. 25 757 11 90 wew. 27; 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2016 roku o godz. 10.00 w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Dobre; 5. Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy. 6. Cena wywoławcza 2.000,00zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.


1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre pok. nr 2, Dobre ul. T. Kościuszki 1, do dnia 15.07.2016 r., do godz. 09.30.


2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.


3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl w zakładce BIP.


4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
VII. Informacje dodatkowe.


Dodatkowych informacji udziela p. Renata Miąskiewicz tel. 25 7571190 wew. 27
…………………………………………………………………….. .Załącznik nr 1


do zapytania ofertowego nazwa oferenta/pieczęć firmowa


……………………………………………………………………………………………..


/adres/


………………………………………………………………………………………….
/telefon/


FORMULARZ OFERTOWY
Gmina Dobre


ul. T. Kościuszki 1


05-307 Dobre


Nawiązując zapytania ofertowego, którego przedmiotem sprzedaż drzew rosnących na działkach nr 886/2, 885 i 884 w miejscowości Dobre, będącej własnością gminy Dobre w ilości około 40 m3, gatunku: jesion, olcha, topola, osika, lipa, świerk, dąb oferuję wykonanie zadania za cenę brutto:……………………………………….


słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 2. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 3. Termin płatności 7 dni od daty podpisania umowy i wystawienia faktury. 4. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w przesłanym zapytaniu ofertowym. 5. Nr telefonu kontaktowego osoby z ramienia Wykonawcy: …………………………………………….


Nr faxu ……………………………………………, e-mail: ………………………………………………………………
 1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

……………………………………………… …………………………………………………….


miejscowość, data podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy


Umowa kupna sprzedaży


Zawarta w dniu ………………………………………………………. 2016 r. pomiędzy:


Gminą Dobre zwaną dale Sprzedającym reprezentowaną przez: Pana Tadeusza Gałązka Wójta Gminy Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre


a


…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………….. zwaną dalej Nabywcą reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………………


mającego swą siedzibę ……………………………………………. ………………………………………………………………………
§1


Sprzedający sprzedaje, a nabywca kupuje drzewa rosnące na działkach o nr 886/2, 885 i 884 w miejscowości Dobre, będących własnością gminy Dobre w ilości około 40 m3, gatunku: jesion, olcha, topola, osika, lipa, świerk, dąb.
§2


Za drewno nabywca zapłaci kwotę w wysokości ……………………………zł. brutto


Słownie zł. ……
§3


Termin zapłaty za drewno ustala się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i wystawienia faktury. Wpłaty należy dokonać na rachunek nr: 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010. Termin wykonania prac: 30 dni od dnia podpisania umowy.
§4


Zakres umowy obejmuje:
 1. Samodzielną wycinkę drzew, ich załadunek i transport przez Nabywcę, a także uprzątnięcie działek po wycince (gałęzie, liście, karpy) 2. Nabywca będzie prowadził wywóz drewna z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa. 3. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich podczas prac będących przedmiotem umowy odpowiedzialność za nie ponosi Nabywca. 4. Wycinki i wywozu drewna oraz uporządkowania terenu nabywca dokona w całości w terminie 30 dni od podpisania umowy. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego


………………………………… ………………………………


Sprzedający Kupujący

Accessibility