Brak informacji

 

GKI.7234.67.2016 Dobre dnia 05.12.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
I. Zamawiający:


Gmina Dobre.,


ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre


Telefon: 25 757 11 90


Fax: 25 757 11 90 wew. 40


e-mail: urzad@gminadobre.pl


NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658,
 1. zaprasza do złożenia ofert na: sprzedaż z dostawą części materiałów, do budowy chodnika w Walentowie gm. Dobre . 2. Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż z dostawą materiałów (krawężnik betonowy typu lekkiego, szary 15x30x100) przeznaczony na budowę chodnika w Walentowie gm. Dobre


Przedmiot zamówienia będzie obejmował w szczególności:
 1. Sprzedaż krawężników betonowych typu lekkiego, szare  15x30x100 2. Dostawę w/w krawężnika do siedziby Zamawiającego w ilości i jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 9 610,00zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych).


III. Wymagania:
 1. termin wykonania zamówienia: 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 2. termin związania z ofertą: 10 dni 3. warunki stawiane wykonawcom:
 1. wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie rzeczowym i finansowym (wartość usługi min.7000zł brutto i złożą stosowny dokument –oświadczenie Wykonawcy, ) 2. dysponują lub będą dysponować zespołem pracowników oraz sprzętem zdolnym do wykonania zamówienia – oświadczenie Wykonawcy,


IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie rzeczowym i finansowym (wartość usługi min.7000zł brutto 4. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


V. Miejsce, termin i forma składania ofert:
 1. Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu:


Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pok. 2 w terminie do dnia
12 grudnia 2016 r. do godz. 10.00 w formie:
 • pisemnej (listownie, osobiście) na adres jak wyżej • Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.
 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych:


Marcin Sitnicki tel 25 7571190 wew.36. , faks 25 7571190 wew.40, e-mail: urzad@gminadobre.pl
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia
  w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.


VI. Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. Na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy przedstawić zaoferowaną ilość materiałów – krawężnika betonowego (w metrach bieżących) zgodnej z przedmiotem zamówienia. 2. Ilość krawężnika betonowego określić w metrach bieżących. 3. Cena podana przez Zamawiającego zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.


VII. Kryteria oceny ofert:
 1. Zamawiający weźmie pod uwagę tylko te oferty, w których zostanie wykazane, że oferent spełnia wymagania podstawowe. 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


metry bieżące krawężnika – 100 %
 1. Oferty zostaną ocenione w sposób przedstawiony poniżej:


Kryterium:metry bieżące krawężnika – największa zaoferowaną ilość metrów bieżących krawężników betonowych typu lekkiego, szare  15x30x100


 1. Oferta, która pokaże największą ilość metrów bieżących, zostanie uznana za najkorzystniejszą.


VIII. Sposób poinformowania oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane oferentom drogą mailową.
ZATWIERDZAM

………………………………………………..
Data, podpis i pieczęć osoby wnioskującejAccessibility