Brak informacji

Dobre, 12.01.2017r.


GKI.605.5.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający


Gmina Dobre, 05-307 Dobre. ul. T. Kościuszki 1
tel. / fax 0-25 7571190 Regon 711582658 NIP 822-21 – 46 – 613,
zwany dalej Zamawiającym.


II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) pochodzących z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem, Szkoły Podstawowej w Mlęcinie, Szkoły Podstawowej w Dropiu oraz Gimnazjum w Dobrem w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2016 r poz. 1987 z późn. zm.). Zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Gmina Dobre należy do regionu wschodniego.


Szacunkowa ilość odpadów w okresie objętym umową to łącznie 190m3 zmieszanych odpadów komunalnych.


2. Odbiór odpadów następował będzie min. 1 raz w miesiącu w terminie 3 dni od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego.


3. Zamówienie obejmuje również udostępnienie przez Wykonawcę sześciu pojemników
na odpady komunalne o pojemności 1100 l oraz min. 300 sztuk worków na odpady zmieszane.


4. Płatność następowała będzie na podstawie składanej w każdym miesiącu faktury za faktyczną ilość odebranych odpadów.


5. Termin wykonania zamówienia od 01.02.2017 do 31.12.2017 roku


III. Warunki i zakres realizacji zamówienia


Wykonawca obowiązany jest do spełnienia następujących wymagań:


1. posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Dobre, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250)


2. posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (co najmniej frakcje odpadów wymienione w ppkt 1) lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 ze zm.);


3. posiadania uprawnienia do transportu odpadów wydane przez odpowiedni organ lub wpisu do odpowiedniego rejestru zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (co najmniej frakcje odpadów wymienione w ppkt 1)


4. posiadania umowy lub przedstawianie gotowości przyjęcia odpadów przez Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu wschodniego zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;


IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre pok. nr 2, Dobre ul. T. Kościuszki 1, do dnia 24.01.2017r., do godz. 12.00.
2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl w zakładce BIP.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.


V. Informacje dodatkowe.
Dodatkowych informacji udziela p. Renata Miąskiewicz tel. 25 7571190 wew. 27

Accessibility