Brak informacji

Dobre, 06.02.2017


 


GKI.605.2.2017


 


ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający


Gmina Dobre
05-307 Dobre. ul. T. Kościuszki 1
tel. / fax 0-25 7571190 Regon 711582658 NIP 822-21 – 46 – 613,
zwany dalej Zamawiającym.


II. Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż płyt azbestowych (zdjęcie z dachu tzw eternitu), przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości 50,655 Mg (3377m2) (tzw. eternitu) oraz odebranie z nieruchomości wyrobów zawierających azbest w ilości 79,905 Mg (5327 m2) (tzw. eternitu).
Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre (tzw. eternitu) z miejscowości na terenie gminy Dobre.
2. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia daty i godziny zdjęcia wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonana usługa, tak aby termin był dogodny dla właściciela nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany zdjąć wyroby zawierające azbest z dachów budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych.
3. Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiającemu harmonogram ustalający terminy wykonania usługi.
4. Po wykonaniu usługi, polegającej na demontażu płyt azbestowych, przewiezienia wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, Wykonawca w terminie trzech dni od wykonania indywidualnej usługi, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające demontaż płyt azbestowych, podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę.
5. Po wykonaniu usługi polegającej na odebraniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, Wykonawca w terminie trzech dni od wykonania indywidualnej usługi, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające odbiór płyt azbestowych, podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
7. Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.
8. Zadanie obejmuje:
a) Demontaż płyt azbestowych (zdjęcie z dachu tzw. eternitu), przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości 50,655 Mg, tj. 3377m2 (tzw. eternitu).
b) Odebranie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, przewiezienie ich do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości 79,905 Mg, tj. 5327 m2.
c) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie podpisane przez właściciela każdorazowego zdjęcia/odbioru wyrobów zawierających azbest.
d) Wykonawca jest zobowiązany prawidłowo wykonać prace oraz oczyścić teren z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewnić personel przeszkolony do bezpiecznego usuwania azbestu.


Uwaga! Podane ilości płyt azbestowo-cementowych objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy – wartości te w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie ze względu na kwotę dofinansowania zaproponowaną na realizacje zadania oraz na skutek wykonania dokładnych pomiarów. Szacuje się, iż uśredniona waga 1m2 płyty azbestowo – cementowej wynosi 15 kg. W przypadku możliwości realizacji zakładanego metrażu zadania z terenu gminy Dobre usunięte zostanie ok. 130,56 Mg wyrobów zawierających azbest.


III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 31.08.2017 r.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego ( załącznik nr 1)
2. Złożona oferta winna zawierać n/w dokumenty i oświadczenia:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z późn. zm.) (tj. na wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych),
b) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zawartych umów z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidywanej ilości odpadów zawierających azbest.
c) decyzję Marszałka Województwa zatwierdzająca program gospodarki odpadami, obejmująca wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest),


d) decyzję dla właściciela składowiska, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.


3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania firmy.


V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.


1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre pok. nr 2, Dobre ul. T. Kościuszki 1, do dnia 15.02.2017r., do godz. 12.00.
2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl w zakładce BIP.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.


VI. Ocena ofert
100 % cena.
Oferta powinna zawierać cenę netto + VAT. Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty łącznie związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na możliwość nie uzyskania środków finansowych z WFOSIGW w Warszawie Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części zamówienia, bez podania przyczyn.
VII. Informacje dodatkowe.


Dodatkowych informacji udziela p. Renata Miąskiewicz tel. 25 7571190 wew. 27.

Accessibility