Brak informacji

 Dobre dnia 18.04.2017 r.


GKI.7234.2.26.2017


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na :


„Dostawa żwiru”
w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. )
1. Zamawiający:


Gmina Dobre.,


ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre


Telefon: 25 757 11 90


Fax: 25 757 11 90 wew. 40


e-mail: urzad@gminadobre.pl


NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658,
ul. Kościuszki 1 ; 05-307 Dobre

Zapytanie Ofertowena:
/Dostawa żwiru /
  1. Przedmiot zamówienia :


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie żwiru w celu wykonania remontu dróg żwirowych w Gminie Dobre. Usługa obejmuje: zakup, dostawę – załadunek, transport, rozładunek żwiru o szacowanej ilości 3 000 ton.


Żwir ma spełniać poniższe wymagania:


– zawartość ziaren d< 0,02 mm – < 3%


– zawartość ziaren d< 0,075 mm – < 3%


– wskaźnik różnorodności: >5


– wilgotność optymalna : 5,5%


– wskaźnik wodoprzepuszczalności : > 8 m/dobę


– maksymalna średnica ziaren < 45mm


Zakres prac: dostawa żwiru do miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Dobre: wskazanych przez Zamawiającego. Usługa obejmuje dostarczenie odpowiedniego materiału na wskazane miejsce pojazdami samowyładowczymi o tonażu 10 – 30t. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień przekazanych faksem, e-mailem lub telefonicznie przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia zamówienia. Osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie ustalać każdorazowo zakres prac i termin wykonania wynikający ze zgłoszonych potrzeb poszczególnych sołectw i zaakceptowanych przez Wójta Gminy. Miejsce i ilość dowożonego materiału określa Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny wykonanych prac w poszczególnych sołectwach przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego . Cena jednostkowa brutto (za 1 tonę żwiru) jest stała, niezależnie od odległości i ilości dowozu. Żwir, musi spełniać wymagania określone w pkt I.


Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość towaru oraz za ich zgodność z wymaganiami i zaleceniami Zamawiającego. W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.


Weryfikacja parametrów jakościowych żwiru odbywać się będzie organoleptycznie przy odbiorze dostaw. W przypadku wątpliwości co do jakości towaru wykonane będą badania laboratoryjne. Jeśli dostarczony towar nie będzie spełniał norm, to w/w  badanie
będzie wykonane na koszt wykonawcy. Jeśli badany towar będzie spełniał normy badanie będzie wykonane na koszt zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw żwiru.


Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 31.10.2017 r.
  1. Kryteria wyboru:


najtańsza oferta – Cena 1 tony żwiru brutto (najniższa cena)
  1. Rozliczenie:


Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po zakończeniu usługi/dostawy (po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego ilości ) , a następnie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.


  1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:


Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,, Dostawa żwiru “należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 25.04.2017do godz. 9.00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


  1. Inne:


Dodatkowych informacji udziela P. Marcin Sitnicki pod nr. Tel. (25) 7571190 wew.36


Wójt Gminy Dobre


Tadeusz GałązkaAccessibility