Brak informacji

Dobre, dnia 08.03.2018r


                                   Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu


w postępowaniu na: Nadzór inwestorski  dot. realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowa Wieś, Marcelin gmina Dobre nr ref.GKI 271.2.2018  w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 tj.) , zwanej dalej „ustawą Pzp”.


1. GMINA DOBRE
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre
tel. 25 757 1190
fax. 25 7571190 wew.40


http://www.gminadobre.pl/


e-mail: [email protected]


NIP 822-21-46-613     


REGON 711582658


2. Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami nadzoru inwestorskiego nad robotami na wykonanie zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowa Wieś, Marcelin gmina Dobre nr ref. GKI 271.2.2018


W – branży sanitarnej


Przedmiot zamówienia określony został za pomocą kodu CPV :


71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi


Obowiązki Zleceniobiorcy:


Kontrola prawidłowości wykonania robót i wbudowanych urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi.


Wizytacja na placu budowy min. dwa razy w tygodniu i na każdą prośbę Zamawiającego.


Organizowanie w porozumieniu z Inwestorem odbioru wykonanych robót.


Udział w przeglądach gwarancyjnych i pomoc w egzekwowaniu od Wykonawcy obowiązków wynikających z umowy oraz w okresie gwarancyjnym.


Termin wykonania inwestycji – do 31.08.2018r


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:


Zestawienie długości sieci wodociągowej


 O160mm PE 100 (SDR17) PN-10 rozkop L=88,0m


 O160mm PE 100 (SDR17) PN-10 przewiert L=2038,0m


RAZEM L=2126,0m


Hydrant nadziemny DN80 kpl. 13


Przyłącza wodociągowe A40PE L=1066,0m/sztuk 37


 Przyłącze wodociągowe A63PE L=364,0m/sztuk 2


3.Warunki udziału


1.        Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia min. Jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia:


1)        budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych


– Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2016 poz. 290 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z póżn. zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 poz. 1946).


Powyższa osoba wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji dwóch inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 100 000, 00 zł brutto każda.


4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia


Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, Zleceniobiorca będzie wykonywać od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą i przekazania placu budowy do dnia zakończenia robót i przekazania obiektu do eksploatacji.


5.Warunki płatności


Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na GMINA DOBRE, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, NIP 822-21-46-613, REGON 711582658 przez Zleceniobiorcę, po wykonaniu, zakończenia robót i przekazaniu obiektu do eksploatacji w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.


6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert


Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dot. realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowa Wieś, Marcelin gmina Dobre nr ref. GKI 271.2.2018 należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pok. nr 2 do dnia 13 marca 2018r  do godz. 12.00


7. Kryteria oceny oferty


Cena 100%


Oferta powinna zawierać cenę brutto.


Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z nadzorem inwestorskim dot. realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowa Wieś, Marcelin gmina Dobre nr ref. GKI 271.2.2018


 Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.


8. Osoby upoważnione do kontaktu


Pani Aneta Ciszewska


Pan Marcin Sitnicki


tel.25 757 11 90 wew.36


e-mail: [email protected]


                                                                                                         WÓJT


           


                                                                                                Tadeusz Gałązka

Accessibility