Brak informacji

Dobre dnia 16.03.2018 r.


 


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


 


I. Zamawiający:


Gmina Dobre.,


ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre


Telefon: 25 757 11 90


Fax: 25 757 11 90 wew. 40


e-mail: urzad@gminadobre.pl


NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658,


 


Wójt Gminy Dobre zaprasza do złożenia ofert na: budowę  chodnika w Walentowie działka nr 148/1 gm. Dobre .


II.                Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu chodnika  w Walentowie. Zakres robót obejmuje część projektu tj.: na części działki nr ew. 148/1 przy północnej krawędzi drogi nr 2209W Radoszyna – Kobylanka-Walentów wykonany będzie chodnik szer. 2,0m. i 1,5m. o długości 186,9m. Przedmiot zamówienia będzie obejmował w szczególności: wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie podbudowy ,  obramowań , zjazdów i nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z załączonym projektem.


Zamawiający do  realizacji  opisanego zadania posiada już materiały :


 – krawężnik  betonowy  15x30x100


– kostka brukowa  betonowa  koloru szarego o grubości 80mm (prostokątna Holland)


Pozostałe niezbędne  materiały np. obrzeże betonowe 8×30, opornik bet. 12×25,  beton, podsypka itp.   Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i wliczy je w koszt oferty.


 


III. Wymagania: 1. termin wykonania zamówienia:  do 30.05.2018r..
 2. termin związania z ofertą: 10 dni
 3. warunki stawiane wykonawcom:


 1. wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 roboty  o podobnym zakresie rzeczowym i finansowym (wartość usługi min.8000zł brutto i złożą dokument potwierdzający – wykaz wykonanych usług)
 2. dysponują lub będą dysponować zespołem pracowników oraz sprzętem zdolnym do wykonania zamówienia – oświadczenie Wykonawcy,

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
 4. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 1. Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu:

Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pok. 2 w terminie do dnia
26.03.2018 r. do godz. 10.00 w formie: • pisemnej (listownie, osobiście) na adres jak wyżej
 • Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.


 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych:

Marcin Sitnicki tel 25 7571190 wew.36. , faks 25 7571190 wew.40, e-mail: urzad@gminadobre.pl 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia
  w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy przedstawić zaoferowaną wartość robót  opisanych w przedmiocie zamówienia.
 2. Cena podana przez Zamawiającego zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i podana zostanie jako cena brutto.
 3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

VII. Kryteria oceny ofert: 1. Zamawiający weźmie pod uwagę tylko te oferty, w których zostanie wykazane, że oferent spełnia wymagania podstawowe.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Najniższa cena – 100 % 1. Oferty zostaną ocenione w sposób przedstawiony poniżej:

Kryterium: najniższa cena – najniższa  cena brutto  zaoferowana przez Wykonawcę 1. Oferta, która pokaże najniższą cenę brutto , zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VIII. Sposób poinformowania oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane oferentom drogą mailową.


 


ZATWIERDZAM


                                                                                  Wójt Gminy Dobre    


                                                                                   Tadeusz Gałązka


 


 


 


 

Accessibility