Brak informacji

WÓJT GMINY DOBRE
05-307 Dobre
ul. Tadeusza Kościuszki 1
woj. mazowieckie


GKI.271.20.2018r                                                                                 Dobre, dn.10-09-2018r.


 


Zaproszenie do składania ofert


na zakup systemu alarmowego , systemu CCTV, systemu wewnętrznej sieci telefonicznej wraz z dostawą i montażem dla zadania „Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” GKI 271.21.2018r


 


            Zamówienie realizowane będzie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm).


   1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA DOBRE
Ul. Kościuszki 1,
05-307 Dobre


tel. (25) 7571190


fax. (25) 7571190 w. 40,


e-mail: [email protected]


            REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613,


   1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Zakup wraz z dostawą i montażem systemu alarmowego , systemu CCTV, systemu wewnętrznej sieci telefonicznej  dla zadania „Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” GKI 271.21.2018r


 


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.


W ofercie należy uwzględnić zakup wraz dostawą i montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.


Okres gwarancji wg załącznika nr 1.


Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w zaroszeniu do składania ofert.


Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych.


W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści zaproszenia do składania ofert. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym zaproszeniu lub załącznikach do zaproszenia norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna.


Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające do użytkowania.


Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części:


Część 1 – System alarmowy 


Część 2 – System CCTV


Część 3 – Wewnętrzna sieć telefoniczna


 


 


3. TERMIN REALIZACJI: do 01.10.2018 roku.


 


4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:


Zgodnie z formularzem ofertowym.


 


5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl


 


6. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem  Oferta na zakup systemu alarmowego , systemu CCTV, systemu wewnętrznej sieci telefonicznej wraz z dostawą i montażem dla zadania „Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” GKI 271.21.2018r w  siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2 do dnia 17.09.2018 roku do godz. 10.00


Oferta powinna zawierać ofertę cenową.


 


7.WARUNKI PŁATNOŚCI


Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktur wystawionych na: Gmina Dobre,                          NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po zakończeniu usługi zgodnie z terminem wykonania przedmiotu zamówienia odebranej z protokołem końcowym, a następnie wypłacone w terminie 21 dnia od daty otrzymania faktury.


 


8.KRYTERIA WYBORU:


100 % cena.


Oferta powinna zawierać cenę brutto.


Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.


 


9.DODATKOWE INFORMACJE:


Wszelkich informacji udziela:


Piotr Chmielewskiz-ca Wójta UG Dobre, 


w godzinach urzędowania, tel. 25 7571190 w. 29, e-mail: [email protected]


 


10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji  z poszczególnych części bez podania przyczyn.


 


11. KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU   DANYCH  OSOBOWYCH


 


Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    Wójt Gminy Dobre informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku
:


1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dobre jest: Wójt Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre;


2.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Dobre, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej [email protected]


3.      Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody.


4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:


a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Urzędzie Gminy Dobre,


b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami,


c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Accessibility