Brak informacji

GKI.7234.31.2018                                                                Dobre dnia 07.11.2018 r.


 


 


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na :


 ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRE  


w okresie listopad  2018 – kwiecień 2019


 


(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2017r,  poz. 1579 tj.)


 


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90620000-9


1. Zamawiający:


Gmina Dobre.,


ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre


Telefon: 25 757 11 90 wew.36


Fax: 25 757 11 90 wew. 40


e-mail: urzad@gminadobre.pl


NIP: 822-21-46-613,


REGON: 711582658,Gmina Dobre 
ul. Kościuszki 1


05-307 Dobre


 


Zapytanie Ofertowe
/dotyczy odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Dobre/


I.     Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na doraźnym odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Dobre w  okresie listopad 2018 – kwiecień 2019. Wykonawca do każdego z zadań (rejonów odśnieżania) ma posiadać własne co najmniej dwie jednostki odśnieżające. Wymagany czas podjęcia interwencji : maksymalnie 2 godziny od chwili dokonania zgłoszenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.  Minimalne wymagania techniczne sprzętu odśnieżającego: jednostka odśnieżająca o mocy minimum 80 KM + pług lemieszowy jednostronny lub dwustronny (zalecany z regulacją hydrauliczną – min 2,5 m szerokości). Z uwagi na zróżnicowaną konfigurację terenu gminy, biorąc pod uwagę szerokość dróg gminnych, do odśnieżania zalecane są  pługi montowane na pojazdach ciągnikowych dwu napędowych.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny wykonanych prac  przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego.


II.  Rejony odśnieżania:


1.    Północna strona gminy (załącznik mapowy nr 1)


2.    Południowa strona gminy(załącznik mapowy nr 2  )


 


 


III.                      Wybrany wykonawca może-pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ilości sprzętu (co najmniej 4 jednostki odśnieżające) , odśnieżać 2 rejony gminy.


IV.                      Zamawiający dokona wyboru ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:


1.    Stawka godzinowa


2.    Rodzaj sprzętu


3.    Rodzaj i szerokość pługa


V.  Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po zakończeniu usługi na podstawie kart czasu pracy, a następnie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.


 


VI.                      Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:


 


Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobre” należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 14..11.2018 do godz. 09.00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.Dodatkowych informacji udziela P. Marcin Sitnicki pod nr. Tel. (25) 7571190 wew.36


VII.                   Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.


 


 


 


Wójt Gminy Dobre


              Tadeusz Gałązka


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Accessibility