Brak informacji

ROZEZNANIE CENOWE

Zwracam się z zapytaniem cenowym o przedstawienie cen za wykonanie „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4kV w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Katy Borucza” zgodnie z posiadaną dokumentacją i zakresem uzgodnionym z Zamawiającym.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j.Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm )  z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

 

  1. . ZAMAWIAJĄCY

    Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

    tel. (25) 7571190 w. 27

    fax. (25) 7571190 w. 40, REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613,

    e-mail: urzad@gminadobre.pl

 

  1. . PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Borucza

 

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4kV w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Kąty Borucza.

 

UWAGA 1:  Projekt budowlany na odcinku  będącym przedmiotem niniejszego zamówienia przewiduje montaż  17 sztuk opraw oświetleniowych.

Zgodnie z decyzją Zamawiającego  w składanej ofercie należy uwzględnić zakup i montaż 8 sztuk opraw oświetleniowych ledowych. Lokalizację słupów na których będą zamontowane oprawy wskaże Zamawiający na etapie budowy.

 

UWAGA 2:  Projekt budowlany przewiduje montaż  11 szt słupów  – żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5  oraz 6 szt słupów- żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3

 

Zamawiający posiada i dostarczy słupy na etapie budowy 8 sztuk słupów E-10.5/2.5

 

Zakres prac obejmujący niniejsze zamówienie wskazany jest na rysunku nr 2 (str. 69 projektu) oraz obwód oświetleniowy Z2 (str.70 projektu).

 

 

W związku z powyższym w składanej ofercie należy uwzględnić powyższe uwagi.

 

Pozostałe niezbędne do wykonania zamówienia materiały (z wyjątkiem 8 szt słupów typu E-10.5/2.5)  i urządzenia zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca.

Całość robót należy wykonać według obowiązujących norm i przepisów.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień                i pozwoleń (oraz ewentualne pokrycie związanych z tym kosztów i opłat) oraz odbioru wykonanych robót przez Rejon Energetyczny w Mińsku Mazowieckim, w tym sporządzenie stosownej dokumentacji powykonawczej.

 

Przed złożeniem oferty i rozpoczęciem prac zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego udzieleniem zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn.

 

  1. TERMIN REALIZACJI:

 

31 lipca 2024 rok

 

  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 

  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

 

cena zadania –  100%

 

  1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 

Oferty  wraz z oświadczeniem Wykonawcy należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem „Budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Kąty Borucza”  do dnia  06 czerwca  2024r.  w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1,  05-307 Dobre,  pokój nr 2, do godz. 15.00

 

  1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 

06 czerwca 2024 rok do godz. 15.00

 

  1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,  w godzinach pracy urzędu tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

 

 

Załączniki:

1/ Projekt wykonawczy Katy Borucza

2/ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4/ Formularz ofertowy

5/ Wzór umowy

6/ Oświadczenie Wykonawcy

 

Załączniki

Accessibility