Brak informacji

Zapraszam do składania ofert dotyczących przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości położonej w miejscowości Sąchocin gmina Dobre, tj. działka o nr 58 z działką o nr 61

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – działka o nr 58 z działką o nr 61 położonymi w miejscowości Sąchocin gmina Dobre należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2022r., poz. 2185 ze zm.).

W zakres prac wchodzić będzie m. inn:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości,

  • wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczenia na gruncie,

  • sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej wraz z opinią niezbędną do wydania decyzji administracyjnej

  • inne wymagane prawem czynności w zakresie rozgraniczenia

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się złożenie w tutejszym urzędzie operatu rozgraniczeniowego oraz uzyskanie informacji o włączeniu dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania cenowego osobiście lub pocztą w zaklejonej kopercie z napisem „ROZGRANICZENIE W MIEJSCOWOŚCI SĄCHOCIN w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre, 05-307 Dobre, ul. Kościuszki 1, pokój nr 2, w terminie do 26 marca 2024 roku do godz. 12.00.

VI. KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERTY

Cena – 100%

Do formularza ofertowego należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień geodezyjnych.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska – pracownik UMiG Dobre, w godzinach pracy urzędu, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

Załączniki

Accessibility