Brak informacji

 

Protokół Nr VIII/07
z sesji Rady Gminy w Dobrem odbytej w dniu 14 czerwca 2007 roku w lokalu Urzędu Gminy
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.oo i trwały do godziny 13.10.
Do pkt.1.Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy pana Jan Rudnik . Powitał wszystkich zebranych poinformował ,że w sesji udział bierze 13 radnych˛co stanowi 87 % ustawowego składu rady . W związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :
1.Karol Chróścik,


2.Kazimierz Jagliński .
Lista obecności na piśmie w załączeniu .
Następnie Przew.Rady Gminy przedstawił .porządek obrad. Wójt Gminy – wycofuję z punktu 7 projekt uchwały ze względu na brak opinii Kuratorium do tego projektu , a w to miejsce proponuję wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników .. Zespół ten będzie sprawdzał kompletność dokumentacji wymaganej ustawą .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli proponowaną zmianę .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli porządek obrad .
Radny St.Paderewski – chciałbym wprowadzić wniosek o ograniczenie prędkości na drogach w Ryni .
Wójt Gminy – tę sprawę omówimy w wolnych wnioskach . Jeśli Rada Gminy podejmie taki wniosek to skierujemy go do odpowiednich organów.
Do pkt.2. Wniosek Komisji Oświaty w sprawie przekazania w zarząd gminie mieszkań i apteki z budynku SP ZOZ .
Radny St.Paderewski – prosimy o szersze informacje .
Sekretarz Gminy Jan Sabak – w 2000 roku umową przekazano w użytkowanie SP ZOZ cały budynek wraz z wyposażeniem . Obecnie jest taka wola , aby czynsz z mieszkań i apteki wpływał na konto Urzędu. Do tej pory SP ZOZ sam prowadził rozliczenia i dysponował pomieszczeniami .
Wójt Gminy – zamierzeniem Komisji było to , aby SP ZOZ zajmował się tylko działalnością medyczną , a sprawy gospodarcze były w gestii gminy.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek 10 głosami za przy1 przeciwnym i


2 wstrzymującymi się od głosu i skierowali go do Wójta Gminy .
Do pkt.3. Rozpatrzenie pism .
1/pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach w sprawie kadencji ławników .


2/ Ogłoszenie Starosty Mińskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Pismo zostanie rozpatrzone w wolnych wnioskach .
3/pismo Społecznej Rady SP ZOZ w sprawie poparcia dla inicjatywy wystąpienia do NFZ o zwiększenie liczby punktów dla stomatologa .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparli inicjatywę i pismo skierowano do Wójta celem wystąpienia do NFZ .
Do pkt.4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami .
Wójt Gminy – szczegółowe informacje przygotowane są na piśmie i dołączone do dzisiejszego protokółu .
1/wysłano 54 upomnienia w związku z zaległościami w podatku od środków transportowych na kwotę 32 074,80 zł,


2/wysłano 140 upomnień w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 24 153,oo zł,


3/ prowadzone są prace porządkowe na tyłach budynku komunalnego przy ulicy Rynek 21 ,


4/zamontowani 1 lampę we wsi Czarnogłów,


5/podpisano porozumienie z Wojewodą Mazowieckim w sprawie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych na kwotę 8 tys.zł.,


6/rozbudowano bazę gospodarki wodnej z możliwością pobierania należności w terenie przez inkasenta ,


7/ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,


8/ rozpoczęto procedurę zniesienia współwłasności pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa na działce 1233 w Dobrem ul.Rynek 21 ,


9/budowa sieci wodociągowej we wsi Kobylanka ,


10/trwają prace projektowe sieci wodociągowej w miejscowości Dobre , Adamów, Mlęcin , Wólka Kokosia , Poręby Stare ,


11/trwają uzgodnienia z projektantem dotyczące wymiany więźby dachowej oraz ocieplenie stropu i ścian w Szkole Podstawowej w Dropiu ,


12/wybrano ofertę na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobre za kwotę 24 400 zł brutto ,


13/podpisano 32 umowy o dobrowolny udział finansowy na budowę przyłączy wodociągowych we wsi Kobylanka na łączną kwotę 50 500 zł ,


14/ wyłożono kostką brukową wjazd do SP ZOZ ,


15/ wyremontowano drogę w Osęczyźnie ,


16/ wyremontowano przepompownię na osiedlu domów jednorodzinnych ,


17/złożono wnioski o dotacje do Urzędu Marszałkowskiego ,


18/ sprawa drogi w Grabniaku ,


19/ogłoszono nabór na stanowisko informatyka dla potrzeb Urzędu Gminy, w najbliższym czasie czeka nas wiele nowości w tym zakresie,


20/ odbyłem szkolenie w zakresie pomocy społecznej ,


21/sprawa pomnika w Gęsiance. Sprawa ta jest w gestii Wojewody . Właściciele działki zażądali usunięcia pomnika lub wykup całej działki o pow.8 tys. m 2 . Wojewoda jest w stanie przenieść mogiły na cmentarz, a pomnik jako symbol można przenieść na naszą działkę . Niestety w Gęsiance nie mamy działki.
Radny Sł Sobiepanek – a może całą działkę odkupić i niepotrzebną część odsprzedać .
Wójt Gminy – działkę musielibyśmy kupić za 80 tys. zł , a sprzedać może za 5 tys.zł.
Do pkt.5.Zapytania radnych .
Radny Jacek Sadoch – w najbliższym czasie mieszkańcy części Mlęcina tzw.za stodołami skierują do Wójta Gminy pismo w sprawie budowy oświetlenia ulicznego. Czy w tym roku istnieje jakaś szansa na realizację tego przedsięwzięcia przy współudziale mieszkańców.
Radny Waldemar Szymański – czy powiat zakończy remont drogi , chodzi o zepchnięte hałdy na pobocza ?
Radny Mirosław Koseski – w drugiej części Modecina również brakuje oświetlenia ulicznego , czy w tym roku istnieje możliwość jego budowy ?
Radny W.Szymański – czy przewiduje się budowę wodociągu w Czarnogłowiu na kolonii ?
Radny Andrzej Zagrodzki – czy gmina współ finansowała zakup i ułożenie kostki na cmentarzu ?
Radny W.Szymański – czy są złożone wnioski o pieniądze unijne?
Radny St,.Paderewski – czy mogę liczyć na 5 samochodów żwiru? W Kątach Borucza potrzebna jest jedna lampa . A jak przebiegają przygotowania do dożynek gminnych ?
Radny A.Zagrodzki – skoro straż przejęła cały budynek to ile teraz gmina musi dołożyć do funkcjonowania GOK-u ?
Do pkt.6.Projekt uchwały w spawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dobre oraz warunków i sposobu ich przyznawania .
Wójt Gminy – jest to właściwie uchwała formalna .
Radny A.Zagrodzki – czy urzędnicy Urzędu Gminy mają taki fundusz ?
Wójt Gminy – nie , nie mają , to gwarantuje nauczycielom karta nauczyciela .
Radny W.Szymański – a ile osób otrzymuje taka pomoc ?
Wójt Gminy – nie wie ,ale kwotowo jest to bardzo niewiele np.Szkoła w Dobrem
ma ok.1 tys.złotych .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr VIII/43/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.7.projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników .
radny St.Paderewski zgłosił radnego Marcina Sitnickiego


radny W.Szymański zgłosił radnego Krzysztofa Laskowksiego ,


radny Jan Rudnik zgłosił radnego Mirosława Koseskiego .
Wszyscy kandydaci wyraziłi zgodę na kandydowanie .
Na Przew.zespołu zaproponowano radnego Krzysztofa Laskowskiego .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr VIII/44/07 na piśmie w załączeniu .
Sekretarz Gminy wyjaśnił zasady zgłaszania kandydatów na ławników .
Radny Sł.Sobiepanek – czy wymagana jest matura ?
Sekretarz Gminy – niegdzie nie mówi się o maturze.
Do pkt.8.projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie granic Obszaru Metropolitarnego Warszawy .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 9 głosami za przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosu .
Uchwała Nr VIII/45/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.9.Projekt w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2007 rok .
Skarbnik Gminy wyjaśniła zapisy projektu uchwały .
Radny A.Zagrodzki – chciałbym upomnieć się o środki na ogrodzenie szkoły w Dropiu .
Skarbnik Gminy – na razie musimy wstrzymać się z tym .
Radny W.Szymański – kwota 10 tys. złotych na drogę w Osęczyźnie , tego zadania nikt z mieszkańców nie zgłaszał .
Skarbnik Gminy – problem drogi wyniknął po zakończeniu prac związanych z
budową wodociągu . Remont tej drogi to nie inwestycja .
Wójt Gminy – ta droga była zdecydowanie najgorsza na terenie całej gminy .
To były prace bieżące i naprawdę konieczne .
Radny W.Szymański – w tamtej kadencji mieszkańcy nie zgłaszali takiej potrzeby .
Radny K.Laskowski – czy gmina bierze udział w utrzymaniu cmentarza ?
Skarbnik Gminy – nie , nie bierze .
Radny M.Koseski – odnośnie ogrodzenie terenu szkolnego w Dropiu . Może zwrócić się do właściciela wieży telefonicznej o wsparcie finansowe w tym zakresie. Radny W.Szymański – jaki wkład wnieśli mieszkańcy Osęczyzny w remont drogi? Przecież mówiło się ,że najpierw robimy tam gdzie mieszkańcy deklarują wkład .
Wójt Gminy – na zebraniu wyborczym mieszkańcy apelowali o remont drogi .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 11 głosami za przy 2 wstrzymujących się od głosu .
Uchwała Nr VIII/46/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10. Projekt uchwały w sprawie wniosku o przekazanie na własność gminy Dobre Gruntów Skarbu państwa położonych na terenie miny Dobre .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr VIII/47/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu Nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych we wsi Rakówiec stanowiących własność gminy Dobre .
Rani w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VIII/48/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.12.Projekt uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXIV/186/2001 Rady Gminy w Dobrem z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dobrem .
Wójt Gminy – Statut GOK ulega zmianie ze względu na zmianę przepisów prawa. Zmianie uległa ustawa o samorządzie gminnym i o prowadzeniu działalności kulturalnej. Pan Szymański proponował kiedyś likwidację GOK , ale to nie wchodzi w rachubę .
Radny W.Szymański – ja pytałem czy musi być dyrektor GOK .
Wójt Gminy – przepraszam , tak faktycznie było .
Radny K.Laskowski –należy umieścić zapis ,że jest muzeum .
Wójt Gminy – próbujemy trochę obejść prawo .W zasadzie oddzielnie powinien być GOK , oddzielnie biblioteka , oddzielnie muzeum . Każda z tych instytucji powinna mieć dyrektora .W naszych warunkach nie jest to wskazane.
Radny K.Laskowski – skoro nie ma właściciela eksponatów w muzeum to w każdej chwili może ktoś je zabrać .
Wójt Gminy – faktycznie ,że nie mamy zbytnio umocowania pod względem prawnym . Można rozważać możliwość przyłączenia do dużego muzeum .
Radny W.Szymański – czy musi być Rada GOK?
Wójt Gminy – tak , do tej pory również była , Rada działa społecznie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VIII/49/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.13.Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Dobrem..
Sekretarz Gminy zaproponował , aby w § 1 pkt.2 projektu uchwały słowo wszystkich


zastąpić słowem uczniów , a słowo obiadów zastąpić słowem posiłków.
Radni nie wnieśli uwag do powyższej propozycji .
Wójt Gminy – do zmian organizacyjnych musiało dojść, bo praca GZAS nie była właściwa. Zmianie musi ulec organizacja dowożenia dzieci, a właściwie zapewnienie opieki w czasie dowożenia. Opiekę sprawowałby nauczyciel , konserwatorzy przeszliby do szkół, w Statucie GZAS zawsze był zapis o liczbie etatów, ale zniesiono go 4 lata temu w związku z tym znacznie zwiększono liczbę etatów .Po jakimś czasie ocenimy pracę dyrektora i GZAS , wtedy wyrobimy sobie ostateczne zdanie.
Radny W.Szymański – a ile osób jest teraz ?
Wójt Gminy – 14 osób , 2 konserwatorów przejmą szkoły .
Radny K.Laskowski – czy jest możliwość powierzenia obowiązków dyrektora GZAS zastępcy wójta ?
Sekretarz Gminy – powierzenie obowiązków jest tylko doraźnym rozwiązaniem .
Radny Sł.Sobiepanek – w GZAS był przerost zatrudnienia, zatrudnienie dyrektora to duży koszt , pracownicy muszą pracować tak , aby dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków .
Radny W.Szymański – rozumiem ,że 4 osoby zostaną zwolnione .
Wójt Gminy – nie ,, 2 konserwatorów przejdzie do szkół .
Radny W.Szymański – na posiedzeniu Komisji powiedział Pan ,że zaoszczędzimy na 1 etacie .
Wójt Gminy – decyzją Państwa czyli Rady Gminy szukamy oszczędności i to Rada zdecyduje czy staramy się o oszczędne gospodarowanie .
Radny Sł.Sobiepanek – dyrektor GZAS podlega Wójtowi i nie może zatrudniać tyle osób ile chce.
Radny W.Szymański – tym zapisem dajemy pole do popisu dla Wójta , bo może być np.. 5 etatów.
Wójt Gminy – to będą wtedy oszczędności.
Radny St.Paderewski – ile osób Pana zdaniem jest w stanie podołać pracy w GZAS ?
Wójt Gminy – na posiedzeniu Komisji ustalono do 10 etatów .
Radny A.Zagrodzki – ja nie byłem na Komisji i nie wiem według jakich kryteriów ustalono do 10 etatów.
Wójt Gminy – trzeba na wszystkim oszczędzać .
Radny W.Szymański – czy Pan zatrudniając zastępcę Wójta obliczył ile może być wodociągu ze te pobory ?
Wójt Gminy – zastępca na siebie już zapracował .
Radny W.Szymański – na komisji powiedział Pan ,że musi kursować jeszcze jeden autobus .
Wójt Gminy – tak , bus kupiony został niepotrzebnie , w miejsce busa potrzebny jest autobus , bo jest bardzo dużo dzieci .
Radny St.Paderewski – w ostatnim czasie dzieci były na zawodach sportowych i te które korzystają z obiadów w szkole nie otrzymały żadnego posiłku .
Radny K.Laskowski – nie oceniajmy swoich poprzedników , zadbajmy o dzieci, rozwiązujmy problemy .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 1 przeciwnym .
Uchwała Nr VIII/50/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.14.projekt Uchwały w sprawie określenia górnych stawek za wywóz odpadów stałych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobre .
Wójt Gminy – obowiązkiem Rady Gminy jest podjęcie właśnie takiej uchwały. Pierwszy projekt uchwały już był , ale wobec licznych uwag ówczesny Wójt wycofał projekt .
Radny W.Szymański – nikt nie przyjedzie za 30 zł np.do Czarnogłowia .
Radny Sł.Sobiepanek – przedsiębiorcy pobierają opłaty za 1 m 3 nieczystości , a przecież za jednym razem odbierają nieczystości po kilka metrów.
Sekretarz Gminy – w uchwale proponuje się górne stawki , a to jest kwestia umowna .
Radny K.Laskowski – czy to znaczy ,że i tak odbiorca będzie brał swoje opłaty ?
Sekretarz Gminy – tak .
Radny St.Paderewski – a jak zostanie rozwiązana sprawa odbioru odpadów od działkowiczów .
Zastępca Wójta Piotr Rawski – działkowicze musieliby ponosić koszt odbioru, ale oni nie chcą płacić bo liczą na to ,że odbiór odpadów będzie w ramach podatku. Ustawienie kontenera , wypróżnianie go , odprowadzanie opłat do Urzędu Marszałkowskiego to bardzo duże koszty
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr VIII/51/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.15.Odpowiedzi na zapytania radnych .
1/oświetlenie w Mlęcinie – w tym roku nie zaplanowano żadnych inwestycji ze względu na brak środków . Jeśli państwo uznacie ,że są środki w budżecie to prace będą wykonane ,


2/droga w Czarnogłowiu – zwracałem się do dyrektora Zarządu Dróg odnośnie zakończenia prac , czekamy na efekt ,


3/ oświetlenie w Modecinie – taka sama sytuacja jak w Mlęcinie ,


4/wodociąg w Czarnogłowiu – nie mamy na razie środków ,


5/gmina nie dopłacała do zakupu kostki ani jej układania na cmentarzu ,


6/nie złożono żadnych wniosków o środki unijne ze względu na to ,że dopiero w październiku zostaną określone warunki. Nasza gmina jest przygotowana do składania wniosków . Wszędzie jednak potrzebny jest udział własny ,


7/ nawożenie żwiru – ilości są symboliczne ,


8/ dożynki gminne finansowane były z budżetu GOK i jeśli zachodziła taka konieczność to z budżetu gminy , zobaczymy jakie będą koszty. Dożynki właściwie są już zorganizowane .


9/trudno powiedzieć ile gmina dołoży do utrzymania GOK –u , pensja dyrektora została już właściwie wyczerpana , dlatego też wstrzymuję się z zatrudnieniem dyrektora. Otrzymaliśmy dotację na zajęcia pozalekcyjne , brano również pod uwagę sekcje w GOK – u. Strażacy nieodpłatnie udostępniają salę widowiskową dla potrzeb organizacji imprez środowiskowych .
Do pkt.16.Wolne wnioski .
Radny Sł.Sobiepanek – trzeba stworzyć jakiś system odbioru odpadów od działkowiczów . Sądzę ,że obecna firma zajęłaby się tą sprawą.
Wójt Gminy – śmieciami od działkowiczów nie powinniśmy się zajmować . To mieszkańcy powinni mieć zawarte umowy z firmą , a gmina powinna jedynie to kontrolować .
Radny Sł.Sobiepanek – ja nie mówię o takiej sytuacji , aby obciążać gminę kosztami , trzeba rozmawiać z mieszkańcami .
P.P.Rawski – działkowicze nie chcą selektywnej zbiórki . Pilotażowo można ustawić kontenery .
Radny J.Sadoch – musimy znać jasne stanowisko działkowiczów.
Radny A,Zagrodzki – czy firma ma możliwość ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki ?
P.P..Rawski – oczywiście ,że tak , ale to są bardzo duże koszty . Będzie problem z egzekwowaniem opłaty .
Radny St.Paderewski – ja stawiam wniosek o ustawienie pojemników w Dobrem .
P.P.Rawski – w którym miejscu ?
Wójt Gminy – dla kogo będą kontenery ?.
Radny St.Paderewski – dla mieszkańców gminy.
Wójt Gminy- mieszkańcy gminy Dobre mają zapewniony odbiór śmieci .
Radny Sł.Sobiepanek – proponuje ,aby pan Paderewski porozmawiał z działkowiczami na ile mogą partycypować w kosztach .
Radny A.Zagrodzki – trzeba złożyć wniosek o dotację na likwidację dzikich wysypisk.
Radny K.Laskowski – na Komisji była sprawa śmieci parafialnych . Proponuje , aby Wójt skontrolował proboszcza czy posiada podpisana umowę na odbiór śmieci.
Skarbnik Gminy – budżet jest budżetem , koszty utrzymania wysypiska i odbiór odpadów będą większe niż zaplanowano .
Radny K.Laskowski – wiadomo , że budżet jest budżetem , ale może ściągnąć do kontroli SANEPID .
Sekretarz Gminy – 20 czerwca mija termin wykonania zaleceń na naszej targowicy .
Wójt Gminy -na najbliższą sesję będzie projekt uchwały w sprawie zmiany stawek opłaty targowej . Chociaż część targowiska trzeba przystosować do wymogów. Dla nas najlepszym rozwiązaniem byłoby wyszukanie inwestora i wydzierżawienie mu terenu targowiska .
Radny Sł.Sobiepanek – obejrzeliśmy teren przy remizy w Rudzienku . Trzeba podjąć jakąś decyzję .
Radny J.Sadoch – czy to sprzedaż czy wydzierżawienie muszą odbyć się w drodze przetargu .
Wójt Gminy – teoretycznie działkę może wykupić ktoś z zewnątrz dlatego też trzeba rozważyć sprawę wyjazdu . Należy porozmawiać z właścicielami sąsiednich działek .
Radny M.Koseski – ja wnioskuję o zbadanie sprawy pod względem kosztów, podziału i wyceny .
Radny W.Szymański – nie rozwiązano sprawy ruchu drogowego w dni targowe na drodze przy targowicy .
Radny K.Laskowski – trzeba ogłosić przetarg na wydzierżawienie targowicy. Wójt Gminy – w tym zakresie nie ma na razie żadnego zainteresowania.
Na kandydata do Społecznej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych wytypowano radną panią Barbarę Danutę Zapertą .
10 radnych głosowało za , 1 radny nie brał udziału w głosowaniu , 2 radnych nieobecnych podczas głosowania .
Do pkt.17. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół z poprzedniej sesji tj. z dnia 24 kwietnia 2007 roku 10 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu. 2 radnych nieobecnych podczas głosowania .
Do pkt.18.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji .
Protokółowała: Anna Kalinowska


Protokół przyjęto na sesji w dniu…………………………………………………………………
Accessibility