Brak informacji

 


UCHWAŁA NrXII/70/07
RADY GMINY DOBRE
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/63/07 Rady Gminy
obre z dnia 29 listopada 2007 roku dotyczącej określenia
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku .


 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 , art.40 ust.1 , art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / art.10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm. /


uchwala się co następuje :§ 1.W Uchwale Nr XI/63/07 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku , wprowadza się następujące zmiany :


§ 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie :


” 7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia : ”

 

Wyprodukowane do 1993 r.


włącznie / w złotych /


Wyprodukowane od 1994 r.


i posiadających katalizatory


/ w złotych /


a/ mniej niż 30 miejsc


1578,00


1550,00


b/ równej lub wyższej


niż 30 miejsc


1900,00


1850,00


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre .


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2008 roku.

Accessibility