Brak informacji


UCHWAŁA Nr XII/71/07
Rady Gminy Dobre
z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm./


Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:


§ 1.


W budżecie gminy na 2007 rok zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 120 244zł.


Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 97 244zł.


Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 97 244zł.


Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 8 000zł.
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 000zł.


Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 10 000zł.
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 pozostałe odsetki 10 000zł.


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5 000zł.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
§ 0690 wpływy z różnych opłat 5 000zł.


§ 2.


W budżecie gminy na 2007 rok zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 11 100zł.


Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5 000zł.
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 4260 zakup energii 5 000zł.


Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę 6 100zł.
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300 zakup usług pozostałych 6 100zł.


§ 3.


W budżecie gminy na 2007 rok zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 131 344zł.


Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 3 000zł.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 102 044zł.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 102 044zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 600zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 200zł.
§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych 97 244zł.


Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 200zł.
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 200zł.


Dz. 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 1 250zł.
Rozdział 75702 Obsługa papierów, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 1 250zł.


Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 850zł.
Rozdział 80104 Przedszkola
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 850zł.


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18 000zł.
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 700zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 160zł.
§ 4260 zakup energii 1 140zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych 1 000zł.


Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
§ 4300 zakup usług pozostałych 10 000zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 zakup energii 5 000zł.


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 000zł.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury 3 000zł.


§ 4.


Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 5.


Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.


§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik
do uchwały Nr XII/71/07
Rady Gminy Dobre
z dnia 28 grudnia 2007 roku.


U Z A S A D N I E N I E


Zmian w §§ 1-3 dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego


dla OSP Dobre oraz z wykonaniem ponadplanowych dochodów i przewidywanym nie wykonaniem niektórych planów wydatków przeznacza się środki finansowe na pokrycie niezbędnych wydatków dotyczących bieżącej działalności i tak:


Dz. 750 – opłata prenumeraty i art. biurowych,
Dz. 754 – koszty wynagrodzenia konserwatorów OSP oraz dofinansowanie zakupu mundurów i paliwa,
Dz. 756 – koszty wynagrodzenia sołtysów,
Dz. 757 – odsetki od otrzymanych pożyczek,
Dz. 801 – koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych w innej gminie,
Dz. 900 – koszty działalności oczyszczalni ścieków, selektywnej zbiórki odpadów oraz oświetlenia ulicznego,
Dz. 921 – koszty ubezpieczenia społecznego pracowników kultury.

Accessibility