Brak informacji


U C H W A Ł A Nr XII/72/07
RADY GMINY w DOBREM
z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2008.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ,,d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz .1591 z późn.zm./ oraz art. 165, art.184, art.188 ust.2 i art. 195 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm./


RADA GMINY uchwala , co następuje :


§ 1.


1. Dochody budżetu gminy na rok 2008 , zgodnie z załącznikiem nr 1,
ogółem na kwotę 13 008 298zł. w tym :


a/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 1 a , w wysokości 1 908 482zł. 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2008 , zgodnie z załącznikiem nr 2, ogółem na kwotę 15 001 038zł. w tym :


a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 2 a , w wysokości 1 908 482zł.
b/ wydatki związane z realizacją zadań bieżące wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2b, w wysokości 24 231zł.


3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2009-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.§ 2.


Deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1 992 740zł., który zostanie pokryty przychodami z przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.§ 3.


Przychody budżetu gminy w kwocie 3 200 000zł. i rozchody budżetu gminy w kwocie 1 207 260zł.– zgodnie załącznikiem nr 4.


§ 4.


W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50 000zł.
2) celową w wysokości 7 459zł. ( rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)


§ 5.


Ustala się dochody w kwocie 85 000zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000zł. na realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§ 6.


W planie wydatków budżetu określa się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączna kwotę 204 000zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 7.


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 52 000zł.,
2) wydatki 86 800zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 8.


Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 992 740zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 207 260zł.


§ 9.


1 . Upoważnia się Wójta Gminy do :
zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000zł.,

zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 300 000zł.
c) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do wysokości 2 650 000zł. jednorazowo,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień , o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 , Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy w ramach :
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r. , której przedstawienie przewiduje art.198 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedkładanego w myśl art. 199 ust.1 ustawy o finansach publicznych.


§ 10.


Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne.


§ 11.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§ 12.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Accessibility