Brak informacji


 


UCHWAŁA NR XII/73/07
RADY GMINY DOBRE
z dnia 28 grudnia 2007roku


w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobre.Na podstawie art.7ust.1pkt. 3, art.18 ust. 2pkt.15, art.. 40ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591 z późn.zm), oraz art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U.z 2006r.Nr123 poz.858)uchwala się co następuje:§1.


Uchwala się ,,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobre” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.§2.


Traci moc Uchwała NrXXXVI/274/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 8października 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobre(Dz.Urz.Woj.Maz.Nr272 poz.7067).


§3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.


§4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Accessibility