Brak informacji


UCHWAŁA Nr XII/74/07
RADY GMINY DOBRE
z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.2, pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603 z póź. zm. / uchwala się co następuje:


§1.


Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobre oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 0006 Dobre jako działka ewidencyjna nr 917/1 o powierzchni 126 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej współwłasność Pani Lili Teresy Gromulskiej i Pani Kingi Marii Gromulskiej-Kosińskiej, które zamierzają ją nabyć. Działka ta nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.


§2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.


§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility