Brak informacji


UCHWAŁA NR XII/75/07
RADY GMINY W DOBRE
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w miejscowości Makówiec Duży gmina Dobre.


 


Na podstawie art. 4 ust1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku, Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), art.61 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. z 2007r Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), oraz art.40 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się co następuje:


§1.„Ustala się odpłatność za składowanie odpadów na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w miejscowości Makówiec Duży w wysokości:
1. 25 zł/mł plus obowiązujący podatek VAT za odpady o kodzie 20 01 99 -inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

2. 25 zł/mł plus obowiązujący podatek VAT za odpady o kodzie 20 03 01 –nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne;


3. 25 zł/mł plus obowiązujący podatek VAT za odpady o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;


4. 25 zł/mł plus obowiązujący podatek VAT za odpady o kodzie 20 03 07 – odpady wielko gabarytowe.


§2.Traci moc uchwała Rady Gminy w Dobrem Nr XII/106/03 Rady Gminy w Dobrem z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w miejscowości Makówiec Duży gmina Dobre.


§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre


§4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego..

Accessibility