Brak informacji
Uchwała Nr XII/76/07
Rady Gminy Dobre
z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/67/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre. 


 


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt.1, art. 49 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn. zm./oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się co następuje:§ 1


W Regulaminie dotyczącym określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XI/67/07 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2007 roku wprowadza się następującą zmianę:§ 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie:„ 4. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorowi, który kieruje szkołą lub placówką co najmniej jeden rok, a nauczycielowi po przepracowaniu w szkole lub placówce co najmniej jednego roku.”


§ 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.§ 3Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Accessibility