Brak informacjiUCHWAŁA NR XII/77/07
RADY GMINY DOBRE
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Dobremna 2008 rok.


 


 


Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm. / oraz
§ 32 ust.5 Statutu Gminy Dobre przyjętego Uchwałą Nr IV/31/2002 z dnia
30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre /Dz.Urz.
Woj.Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2003 roku Nr 2 poz.32 /

uchwala sięco następuje :


§ 1 .Uchwala się plan pracy stałych Komisji Rady Gminy :Rewizyjnej, Budżetu Finansów
Planowania i Przemysłu ,Rolnictwa Ochrony Środowiska Ochrony Przeciwpożarowej
i Bezpieczeństwa Publicznego , Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych
na 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały .


§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobre.


§ 3 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Accessibility