Brak informacjiUCHWAŁA NR XII /78 /07
RADY GMINY DOBRE
z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dobre na 2008 rok .


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./oraz
§ 11 ust.1 Regulaminu Rady Gminy w Dobrem stanowiącego Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem
z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre
/Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2003 roku Nr 2 poz.32 /


uchwala się co następuje :


§ 1 .


Uchwala się plan pracy Rady Gminy Dobre na 2008 rok w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .


§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobre .§ 3 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Accessibility