Brak informacji

 

UCHWAŁA NR XIII/79/08
RADY GMINY DOBRE
z dnia 22 lutego 2008 roku


w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady Gminy Dobre i diet dla radnych .


Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ , § 2 i § 3 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy /Dz.U.Nr 61 poz.710 / oraz § 48 ust.2 Regulaminu Rady Gminy w Dobrem stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Dobre uchwalonego Uchwałą Nr IV/31/02 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre /Dz.Urz.Woj.Maz.z 2003 roku Nr 2 poz.32/ uchwala się co następuje :
§ 1 .


Ustala się dla Przewodniczącego Rady Gminy Dobre dietę miesięczną zryczałtowaną w wysokości 912 , oo złotych za wykonywanie zadań należących do kompetencji przewodniczącego , a zwłaszcza :organizowanie pracy rady , prowadzenie obrad rady , udział w posiedzeniach stałych komisji rady , przyjmowanie interesantów , rozpatrywanie korespondencji napływającej do Rady Gminy Dobre.


§ 2 .


1.Ustala się diety dla radnych za :

1 /udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 150,oo zł
2/ udział w posiedzeniach stałych lub doraźnych komisjach rady w wysokości 90,oo złotych .


2.W przypadku zbiegu w tym samym dniu obrad Rady Gminy i Komisji radnemu przysługuje jedna dieta .
3.Dieta za udział radnych w pracach komisji przysługuje tylko wtedy jeżeli posiedzenie odbywa się zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Gminy lub na polecenie Przewodniczącego Rady Gminy .
4.Podstawą wypłaty diety jest podpis radnego na liście obecności z sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji .
5.Dieta określona w ust.1 nie przysługuje za udział w spotkaniach z mieszkańcami , zebraniach , naradach i szkoleniach organizowanych na terenie gminy .
6.Radnemu delegowanemu w podróż służbową poza miejscowość , w której znajduje się siedziba Rady przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy /Dz.U.Nr 66 poz.800 z późn.zm./.


§ 3 .


Traci moc Uchwała Nr XXVIII/206/2001 Rady Gminy Dobre z dnia 14 września 2005 roku w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady Gminy i diet dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady.


§ 4 .


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
§ 5 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility