Brak informacji

UCHWAŁA XIII/80/08
RADY GMINY DOBRE
z dnia 22 lutego 2008 roku


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy DOBRE na rok 2008.


Na podstawie art. 41 ust.1, ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2005 r. Nr 179 poz.1485 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:


§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dobre na 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.


Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z realizacji uchwały po zakończeniu roku.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility