Brak informacji

UCHWAŁA NR XIII/81/08
RADY GMINY DOBRE
z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Dobre od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy obowiązków z zakresu utrzymania czystości i porządku.


Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt.3b, oraz art. 6 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), oraz art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.2, art. 4, art.9 ust.1 i 2, art.10 ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz.U.Nr 88 poz.985 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§1.
Postanawia się przeprowadzić referendum gminne w sprawie odpłatnego przejęcia przez gminę Dobre od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku, dotyczących pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości porządkowych odpadów komunalnych.
§2.


1. Ustala się następujące treści pytania:


„Czy jest Pan/Pani za odpłatnym przejęciem przez gminę Dobre od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych”.


2. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „ TAK”, „NIE”.
§3.
1. Termin przeprowadzenia referendum ustala się na dzień 20.04. 2008 roku.


2. Głosowanie odbywać się będzie w lokalach obwodowych komisji ds. referendum bez przerwy w godzinach od 8.00 do 20.00.
§4.
Wzór karty do głosowania oraz kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz bezzwłocznym rozplakatowaniu na terenie gminy i wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Accessibility