Brak informacji

Uchwała Nr XIII /82/08
Rady Gminy Dobre
z dnia 22lutego 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Dobre oraz ustalenia opłat za korzystanie z posiłków.
Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:


§ 1


Funkcjonowanie stołówek szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobre zapewnia Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Dobrem.


§ 2
  1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez uczniów ze stołówki szkolnej ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku (wsad do kotła).  2. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez inne osoby ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (wsad do kotła i koszty przygotowania).


Wyliczone kwoty zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.
  1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłku zawiera załącznik do uchwały.  2. Z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.  3. Za uczniów, którym przyznano świadczenia w postaci zakupu posiłku opłaty wnosi właściwy ośrodek pomocy społecznej, bądź inna osoba prawa lub fizyczna, przy czym opłata ustalona jest w wysokości opłaty za korzystanie z posiłków przez ucznia.


§ 3
  1. Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, z zastrzeżeniem ust. 2.  2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, wyznaczyć inny niż określony w ust. 1 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.  3. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień nieobecności, jeśli nieobecność została zgłoszona w stołówce osobiście, telefonicznie lub pisemnie co najmniej dzień wcześniej. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana.  4. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre oraz Dyrektorowi Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Dobrem.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Accessibility