Brak informacji

Zawiadomienie, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie nowej nasłupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii dwunapięciowej średniego i niskiego napięcia ze stanowiskami słupowymi w miejscowości Jaczewek, gmina Dobre.

Accessibility