Brak informacji

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                  (t.j. Dz. U. 2023r.  poz. 344 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

BURMISTRZ MIASTA I  GMINY  DOBRE

ogłasza I publiczny przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wólka Kokosia gm. Dobre, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 467/5 o powierzchni 0,0743 ha,   wadium 31.700,00 zł, cena wywoławcza 317.000,00 zł, księga wieczysta SI1M/00054887/9.

 

Przedmiotem przetargu jest  nieruchomość ujęta w  wykazie ogłoszonym poprzez m.in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od 26 października 2023 roku, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu pod adresem  www.gminadobre.bip.net.pl.,  a także w sołectwie miejscowości Wólka Kokosia gmina Dobre.

 

Działka nr 467/5 o powierzchni 0,0743ha ( teren mieszkaniowy – B) położona w miejscowości Wólka Kokosia posiada kształt zbliżony do prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w  budowie oraz garażem „blaszak”, ogrodzona siatką, brama i furtka metalowe.

Dojazd do drogi publicznej drogą gruntową – prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 467/4 ustanowione na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 467/5.

Budynek mieszkalny jednorodzinny , murowany, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, wolnostojący. Budynek został pobudowany w ok. 2000 roku. Obecnie budowa nie jest kontynuowana. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia sień, przedpokój, pokój, gabinet, łazienka, salon z aneksem kuchennym. Opis konstrukcyjny budynku: fundamenty żwirobetonowe, wylewane, ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych, ściany wewnętrzne żelbetowe, strop żelbetowy, monolityczny wylewany, dach nad główną bryłą czterospadowy, nad bryłą boczną dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty częściowo dachówką bitumiczną częściowo papą, brak obróbek blacharskich  i rur spustowych, okna PCV, brak drzwi wewnętrznych, elewacja zewnętrzna częściowo obłożona styropianem, nieotynkowana, częściowo wylewki, brak podłóg, ściany częściowo wykonano tynki cementowo-wapienne wewnątrz, sufity – częściowo podbitka z desek drewnianych. Stopień zaawansowania robót na dzień 07 sierpnia 2023 roku wynosi 54,85%.

Pow. zabudowy – 93,0 m 2

Pow. użytkowa – 91,2 m 2

Pow. całkowita 122,0 m 2

Pow. użytkowa  garażu – 21,10 m 2 (konstrukcja  stalowa szkieletowa, ściany wypełnione blachą, dach konstrukcji stalowej kryty blachą, drzwi metalowe, posadzki betonowe, jedna  ściana częściowo przeszklona).

W/w nieruchomość położna w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, terenów zabudowanych.

Działka uzbrojona w energię elektryczną i sieć wodociągową.

Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dobre obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwała nr XXXV/268/23 Rady Gminy Dobre z dnia 22 czerwca 2023 roku działka nr 467/5 przeznaczona jest pod tereny zabudowy ośrodków wiejskich

W 6 – tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Dobre nr 66/2023 z dnia 23 października 2023r. dotyczącym nieruchomości ujętej w niniejszym ogłoszeniu, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm).                                                       Zbycie nieruchomości  korzysta ze zwolnienia zgodnie z obowiązującym art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w  terminie do dnia 01 marca 2024 roku. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na zakup działki nr 467/5 w Wólce Kokosiej gm. Dobre ( za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy).

Wadium wniesione w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłoczne, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy kupna -sprzedaży.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu (przed otwarciem) następujące dokumenty:

1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2) podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3) pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – oświadczenie co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości,

6) w przypadku, o którym mowa w pkt. 5):

  1. a) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

– stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo;

– przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2809) na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ( druk do pobrania – załącznik do niniejszego ogłoszenia).

  1. b) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

– wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową lub

– pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich,

 

Dodatkowo osoby przystępujące do przetargu winny przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania – załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć również oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Dobre dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgodę na opublikowanie na tablicach ogłoszeń informacji o wyniku przetargu ( druk do pobrania – załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

Wymienione powyżej dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07 marca 2024 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobre ul. Kościuszki 1 – pokój nr 1.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Cena zakupu płatna najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej (warunkowej).

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłat sądowych, odtworzenia punktów granicznych, usunięcia z działki zanieczyszczeń lub innych elementów ponosi Kupujący.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt Nabywcy Gmina Dobre nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności.

Termin przejęcia nieruchomości nastąpi z dniem podpisania aktu notarialnego.

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Accessibility