Brak informacji

 

 

 

 

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                  (t.j. Dz. U. 2023r.  poz. 344 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

 

BURMISTRZ MIASTA I  GMINY  DOBRE

ogłasza I publiczny przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rakówiec gm. Dobre, stanowiącej działki oznaczone numerami:

– 785/1 o powierzchni 0,0737 ha,   wadium 2.300,00 zł, cena wywoławcza 22.110,00 zł, księga wieczysta SI1M/00037936/3;

– 948 o o powierzchni 0,1171ha,   wadium 3.600,00 zł, cena wywoławcza 35.130,00 zł, księga wieczysta SI1M/00037936/3;

 

Przedmiotem przetargu jest  nieruchomość ujęta w  wykazie ogłoszonym poprzez m.in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od 01 grudnia 2023 roku, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu pod adresem  www.gminadobre.bip.net.pl.,  a także w sołectwie miejscowości Rakówiec gmina Dobre.

 

Działka nr 785/1 o powierzchni 0,0737ha (rolny grunt zadrzewiony i zakrzaczony Lzr-RVI 0,0180ha; nieużytek N 0,0557ha) położona w miejscowości  Rakówiec, Działka posiada kształt nieregularny. Położona przy cieku wodnym, niezabudowana, częściowo zakrzaczona.

Działka obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu (pas gruntu o szerokości 6 metrów wzdłuż północno-wschodniej granicy działki).

Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dobre obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwała nr XXXV/268/23 Rady Gminy Dobre z dnia 22 czerwca 2023 roku działka nr  785/1 przeznaczona jest pod tereny lasów oraz tereny rolne. W północno-zachodniej części działkę przecina linia energetyczna  220kV wraz z pasem technologicznym( linia przewidziana do demontażu).

 

Działka nr 948 o powierzchni 0,1171ha ( grunt orny RVI -0,0292ha, grunt orny RVIz – 0,0516ha, rolny grunt zadrzewiony i zakrzaczony Lzr-RVI 0,0363ha) położona w miejscowości  Rakówiec, Działka posiada kształt nieregularny, niezabudowana, częściowo zakrzaczona.

Działka nr 948 o powierzchni 0,1171ha ( grunt orny RVI -0,0292ha, grunt orny RVIz – 0,0516ha, rolny grunt zadrzewiony i zakrzaczony Lzr-RVI 0,0363ha) położona w miejscowości  Rakówiec, Działka posiada kształt nieregularny, niezabudowana, częściowo zakrzaczona.

W 6 – tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Dobre nr 74/2023 z dnia 28 listopada 2023r. dotyczącym nieruchomości ujętej w niniejszym ogłoszeniu, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm).                                                       Zbycie nieruchomości  korzysta ze zwolnienia zgodnie z obowiązującym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w  terminie do dnia 19 kwietnia 2024 roku. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na zakup działki nr 785/1 w Rakówiec gm. Dobre lub  wadium na zakup działki nr 948 w Rakówiec gm. Dobre ( za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy).

Wadium wniesione w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłoczne, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy kupna -sprzedaży.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu (przed otwarciem) następujące dokumenty:

1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2) podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3) pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – oświadczenie co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości,

6) w przypadku, o którym mowa w pkt. 5):

  1. a) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

– stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo;

– przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2809) na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ( druk do pobrania – załącznik do niniejszego ogłoszenia).

  1. b) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

– wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową lub

– pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich,

Dodatkowo osoby przystępujące do przetargu winny przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania – załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć również oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Dobre dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgodę na opublikowanie na tablicach ogłoszeń informacji o wyniku przetargu ( druk do pobrania – załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Wymienione powyżej dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobre ul. Kościuszki 1 – pokój nr 1.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena zakupu płatna najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej (warunkowej).

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłat sądowych, odtworzenia punktów granicznych, usunięcia z działki zanieczyszczeń lub innych elementów ponosi Kupujący.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt Nabywcy Gmina Dobre nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności.

Termin przejęcia nieruchomości nastąpi z dniem podpisania aktu notarialnego.

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Accessibility