Brak informacji


Dobre, 18.12.2012r.


GKI. 7021.1.16.2012


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za dostawę fabrycznie nowych lamp ulicznych LED do gminy Dobre w ilości 8 sztuk o mocy mieszczącej się w przedziale 30- 40 W (każda).Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.ZAMAWIAJĄCY


Gmina Dobre
Ul. Kościuszki 1


05-307 Dobre


tel. (25) 7571190 w. 27


fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:


Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Urzędu Gminy Dobre 8 sztuk


fabrycznie nowych lamp ulicznych LED o mocy całkowitej mieszczącej się w


przedziale 30-40 W każda, w terminie do 31 grudnia 2012r.


Lampy muszą być przygotowane do montażu na wysięgniku, z możliwością


zmiany kąta nachylenia lapmy.


Lampy muszą posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, zezwolenia


dopuszczające je do użytku i eksploatacji.


Na dostarczone lampy Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji 60 miesięcznej ( 5


lat). W ramach gwarancji Dostawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad


przedmiotu umowy lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się


w terminie określonym w ust. 2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym


wad przedmiotu umowy Zamawiający zgłasza Dostawcy wystąpienie wady


przedmiotu umowy pisemnie, faksem albo e-mail’em. Dostawca jest zobowiązany


usunąć wadę lub dostarczyć rzecz wolną od wad w terminie uzgodnionym przez strony.


W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 2 dni, termin wyznaczy


Zamawiający. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających


z gwarancji ponosi Dostawca.


Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego


przedmiotu zamówienia.3. TERMIN REALIZACJI:


31 grudnia 2012r.


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:


Zgodnie z formularzem ofertowym.


KRYTERIUM WYBORU OFERTY:


cena całości zamówienia 100%


MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:


Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem ” Dostawa lamp ulicznych LED”, w siedzibie Zamawiającego:


Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2


do dnia 21.12.2012 do godz. 12.00


Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty droga mailową- adres: urzad@gminadobre.pl lub faxem pod nr 25 7571190 w. 40INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl


ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:


Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,


w godz: poniedziałek , wtorek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl
Załączniki :


1/ Formularz ofertowy


2/ Wzór umowyAccessibility