Brak informacji

 

Dobre, dn. 05.04.2017r.
GKI. 6831.14.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za realizację zadania polegającego na geodezyjnym podziale działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 309 oraz 38 położonych w miejscowości Makówiec Duży gm. Dobre, według uzgodnień z Zamawiającym oraz zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie wraz z dokonaniem aktualizacji ewidencji gruntów (zmianą użytków na działce zajętej pod drogę).


Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


  1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1


05-307 Dobre


tel. (25) 7571190 w. 27


fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


  1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA :


2.1. Realizacja zadania polegająca na geodezyjnym podziale działek w celu:


– uregulowania stanu prawnego działki i wydzielenie z niej części zajętej pod drogę


(dot. działki nr 38) .


Tryb dokonania podziału działki nr 38 – art. 93 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997


roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.) –


powiększenie nieruchomości sąsiedniej składającej się z działek o nr ewidencyjnych


37, 310, 331, 302, 45 położonych w miejscowości Makówiec Duży. Nieruchomości te


stanowią własność Gminy Dobre.


Tryb dokonania podziału działki nr 309 – art. 97 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia


1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.)Zakres zamówienia obejmuje m.in. zlokalizowanie w terenie punktów granicznych i


granic nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego postępowania, sporządzenie


wstępnych projektów podziału (o ile okażą się konieczne) wraz ze


skompletowaniem niezbędnych dokumentów do ewentualnego uzyskania


postanowienia o wstępnym podziale oraz decyzji zatwierdzającej podział, wykonanie


map i dokumentacji podziału działek, wyznaczenie w terenie nowych punktów


granicznych (granic nowych działek) a także dokonanie aktualizacji ewidencji


gruntów (zmianą użytków na działce zajętej pod drogę).
Przybliżony zakres podziału zaznaczony jest na załączniku graficznym


do niniejszego zapytania. Ma on jednak charakter poglądowy.


Ostateczny przebieg linii podziałowych zostanie ustalony na gruncie zgodnie


ze stanem faktycznym oraz ustaleniami z Zamawiającym.
2.2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i


doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do


wykonania zamówienia.


2.3. Zamawiający żąda załączenia do oferty kserokopii poświadczonej za zgodność z


oryginałem uprawnień geodezyjnych.


2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany trybu podziału nieruchomości.


2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania


przyczyn.3. TERMIN REALIZACJI:
30 czerwca 2017 roku
  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zgodnie z formularzem ofertowym.


  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:Cena – 100%

  1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem “Podział działek w miejscowości Makówiec Duży”, w siedzibie Zamawiającego:


Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2


do dnia 14 kwietnia 2017 do godz. 10.00
  1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
14 kwietnia 2017 rok, godzina 10.00


  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl


  1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:


Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,


w godz: poniedziałek , wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl
Załączniki :


1/ Nr 1 Formularz ofertowy


2/ Nr 2 Załącznik graficzny z orientacyjną propozycją podziałuAccessibility