Brak informacji

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRE

 05-307 Dobre                                                                                   Dobre, dnia 28.02.2024r
ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

 

 

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na: Równanie dróg gminnych na terenie gminy Dobre

–  GKI 271.2.2024

 

 1.Gmina Dobre

 1. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613,

REGON: 711582658,

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polega na:

– doraźnym równaniu i profilowaniu równiarką dróg gminnych na terenie Gminy Dobre.

– wykonaniu prac równiarką podczas budowy stabilizacji cementowych, które polegać będą na  przygotowaniu i profilowaniu drogi, rozgarnianiu żwiru, profilowaniu nawierzchni betonowej. Planowana liczba stabilizacji ok.10. Każda stabilizacja będzie będzie wykonywana w odstępie czasowym ok.1 – 2 tygodnie.

Wykonawca ma posiadać własną jednostkę równającą. Wymagany czas podjęcia interwencji: maksymalnie 2 doby od chwili dokonania zgłoszenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego;

Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności, zamawiający uzna: Wykonawca złoży formularz ofertowy.

 

3.Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania  zamówienia 12.03.2024r – 31.12.2024r

 1. Warunki płatności.

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktur z 30 dniowym terminem płatności po zakończeniu usługi (po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego ilości godzin równania).

 

 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie  opatrzonej napisem lub elektronicznie:   należy złożyć                             w Urzędzie Gminy Dobre na wykonanie zadania Równanie dróg gminnych na terenie gminy Dobre –  GKI 271.2.2024 pok. nr 2 do 07.03.2024r  do godz. 12.00.

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 1. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto stawka godzinowa – najtańsza oferta.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

 1. WYJAŚNIENIA

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest:

Marcin Sitnicki
Aneta Ciszewska
tel. 25 7571190 wew.36 e-mail: urzad@gminadobre.pl

 

9.INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  • Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobre, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, telefon:  25 757 1190,  faks: 25 757 11 90 wewn. 40;
  • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez Gminę Dobre osoba, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Równanie dróg gminnych na terenie gminy Dobre  –  GKI 271.2.2024

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 2. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.

 

Załączniki

Accessibility