Brak informacji

Dobre, dnia 12.03.2024 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRE

ul. Tadeusza Kościuszki 1

05-307 Dobre                                                                                  

woj. mazowieckie

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:

Wykonanie ekspertyzy/opinii specjalisty w zakresie hydrologii,  gospodarki wodnej, melioracji wodnych i postępowań wodno prawnych w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działkach nr 2138/1 i 2130 w Dobrem, gmina Dobre.

I.Zamawiający:

Gmina Dobre

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613,

REGON: 711582658,

 

Nr sprawy: GKI.6332.3.2023

II.Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Specyfika głównych wymagań

a) wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez specjalistę w dziedzinie hydrologii, gospodarki wodnej, melioracji wodnych i postępowań wodno prawnych oraz wykonanie niezbędnych pomiarów wysokościowych,

b) przedmiotem ekspertyzy będzie określenie:

 • czy zostały naruszone, a jeśli tak to ewentualnie w jakim zakresie stosunki wodne na działkach  nr 2138/1 i 2130 w Dobrem, gmina Dobre.
 • jeśli tak, to jakie są tego skutki i jakie zalecenia w celu zapobiegania zalewania działek analizowanych, na podstawie których Burmistrz Miasta i Gminy Dobre może oprzeć swoja decyzję.

c ) w celu realizacji zamówienia Zamawiający, udostępni  Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego             postępowania i zgromadzonych materiałów w tej sprawie.

d) uzyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych ( wypisy, mapy, inne mapy potrzebne do wykonania przedmiotu umowy ) należą do Wykonawcy.

e) wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia terminu oględzin na działkach 2138/1 i 2130 w Dobrem, gmina  Dobre i za pośrednictwem Zamawiającego powiadomić o terminie oględzin strony postępowania  i pozwolić im wziąć  czynny  udział  w  dokonywaniu ekspertyzy.

W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego b) co najmniej dwa protokoły z przeprowadzonych prac lub referencje potwierdzające wykonywanie ekspertyz w zakresie hydrologii, gospodarki wodnej, melioracji wodnych i postępowań wodno prawnych.

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 maja 2024

V. Miejsce składania ofert:

 1. Ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

,,Wykonanie ekspertyzy/ opinii biegłego/ specjalisty  w zakresie hydrologii,  gospodarki wodnej, melioracji wodnych i postępowań wodno prawnych w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działkach nr 2138/1 i 2130 w Dobrem, gmina Dobre,,

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 20.03.2024 r. do godz. 12:00. w pokoju nr 2 lub elektronicznie na adres urzad@gminadobre.pl  

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

VI. Kryteria oceny ofert: cena 100%

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

VII. Warunki płatności.

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury po wykonaniu i oddaniu instalacji fotowoltaicznej do eksploatacji z 30 dniowym terminem płatności.

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pan Marcin Sitnicki      tel. 25 757 11 90 wew. 36,

Pani Joanna Abelska     tel. 25 757 11 90 wew. 41,

IX. Pozostałe informacje

 1. Wobec niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy;

XI. INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobre, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre,  telefon:  25 757 1190,  faks: 25 757 11 90 wewn. 40;
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez Gminę Dobre osoba, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych;

Załączniki

Accessibility