Brak informacji

                                                                                                                      Dobre, 26.05.2023

 

GKI.605.13.2023

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w trybie art. 2 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)

 

 1. Zamawiający

 

Gmina  Dobre

05-307 Dobre. ul. T. Kościuszki 1

tel. / fax 0-25 7571190 Regon 711582658 NIP 822-21 – 46 – 613,

zwany dalej Zamawiającym.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest opakowanie i odebranie z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowych) w ilości 125 Mg (ok 8928m2) (tzw. eternitu) oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre (tzw. eternitu) z miejscowości na terenie gminy Dobre.

Przyjęto, że 1m2 eternitu waży 14kg.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia daty i godziny zdjęcia wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonana usługa, tak aby termin był dogodny dla właściciela nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany do opakowania odpadów zawierających azbest.
 2. Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiającemu harmonogram ustalający terminy wykonania usługi.
 3. Po wykonaniu usługi polegającej na odebraniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, Wykonawca w terminie trzech dni od wykonania indywidualnej usługi, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające odbiór płyt azbestowych, podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
 5. Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.
 6. Zadanie obejmuje:
 7. a) Odebranie i opakowanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, przewiezienie ich do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości 125,00 Mg
 8. b) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie podpisane przez właściciela każdorazowego odbioru wyrobów zawierających azbest.
 9. c) Wykonawca jest zobowiązany przygotować Zamawiającemu dokumentację fotograficzną związaną z realizacją zadania na płycie CD z miejsc, z których usuwane były odpady zawierające azbest (przynajmniej po 10 szt. wykonanych na różnym etapie, czytelnych, kolorowych zdjęć);
 10. d) Wykonawca jest zobowiązany prawidłowo wykonać prace oraz oczyścić  teren z pyłu azbestowego,  z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewnić personel przeszkolony do bezpiecznego usuwania azbestu.

 

Uwaga! Podane ilości płyt azbestowo-cementowych objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy – wartości te w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie ze względu na kwotę dofinansowania zaproponowaną na realizacje zadania oraz na skutek wykonania dokładnych pomiarów. Szacuje się, iż uśredniona waga 1m2 płyty azbestowo – cementowej wynosi 14 kg. W przypadku możliwości realizacji zakładanego metrażu zadania z terenu gminy Dobre usunięte zostanie ok.125,00Mg wyrobów zawierających azbest.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 30.09.2023r.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Oferent winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego ( załącznik nr 1)
 3. Złożona oferta winna zawierać n/w dokumenty i oświadczenia (potwierdzone za zgodność z oryginałem):
 4. a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 z późn. zm.);
 5. b) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zawartych umów z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidywanej ilości odpadów zawierających azbest.
 6. c) decyzję w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji – składowiska opadów niebezpiecznych zawierających azbest/ decyzja dla właściciela składowiska, zezwalająca na prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających poprzez składowanie.
 7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania firmy.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre pok. nr 2, Dobre ul. T. Kościuszki 1, do dnia  07 czerwca 2023 r., do godz. 12.00.
 2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl w zakładce BIP.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 

 1. Ocena ofert

100 % cena.

Oferta powinna zawierać cenę netto + VAT. Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty łącznie  związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Z uwagi na możliwość nie uzyskania środków finansowych z WFOSIGW w Warszawie  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części zamówienia, bez podania przyczyn.

 

VII. Informacje dodatkowe.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Renata Miąskiewicz tel. 25 7571190 wew. 27.

 

Załączniki

Accessibility