Brak informacji

 

Dobre, 03.04.2017r.
GKI. 7021.4.5. 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oraz rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Dobre.
Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


  1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dobre
Ul. Kościuszki 1


05-307 Dobre


tel. (25) 7571190 w. 27


fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: [email protected]


  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
2.1. Wykonanie dokumentacji projektowych wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia


na budowę:– miejscowość Kąty Borucza: rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego


polegającego na dobudowie nowego odcinka na długości ok. 750 mb,


wzdłuż drogi powiatowej o nr ewidencyjnym 330 – załącznik graficzny nr 1 a


– miejscowość Kąty Borucza: rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego


polegającego na dobudowie nowego odcinka na długości ok. 350 mb


wzdłuż drogi powiatowej o nr ewidencyjnym 253/1 – załącznik graficzny nr 1 b


– miejscowość Kąty Borucza:rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego


polegającego na dobudowie nowego odcinka na długości ok. 600 mb


wzdłuż drogi powiatowej o nr ewidencyjnym 231/1 – załącznik graficzny nr 1 c


– miejscowość Kobylanka:rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego


polegającego na dobudowie nowego odcinka na długości na odcinku ok. 300 mb


oraz podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach na odcinku ok.


200 mb wzdłuż drogi powiatowej o nr ewidencyjnym 49/4 oraz 51 , a także drogi


gminnej o nr ewidencyjnym 49/3 – załącznik graficzny nr 2


– miejscowość Sołki:rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego


polegającego na dobudowie nowego odcinka na długości na odcinku ok. 100 mb


wzdłuż drogi wojewódzkiej 637 relacji Warszawa Węgrów – załącznik graficzny nr 3


– miejscowość Świdrów:rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego


polegającego na dobudowie nowego odcinka na długości na odcinku ok. 200 mb


wzdłuż drogi wojewódzkiej 637 relacji Warszawa Węgrów – załącznik graficzny nr 4Na załącznonych do zapytania ofertowego załącznikach graficznych, przedstawiono orientacyjny zakres poszczególnych odcinków oświetelnia ulicznego.
Do wykonawcy należy zaprojektowanie lokalizacji słupów (tam gdzie okaże się to konieczne)


i lamp oświetlenia zgodnie z wymaganymi normami i przepisami oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i oświadczeń o dysponowaniu terenem na cele budowlane.
Przed złożeniem oferty i rozpoczęciem prac zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego udzieleniem zamówienia.
2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podaniaprzyczyn.


3. ZAKRES ZAMÓWIENIA:
3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do


uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających


pozwolenia na budowę.


3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień,


zezwoleń, podkładów mapowych, warunków technicznych, zwiększenia mocy, itp.


dokumentów koniecznych do uzyskania zgłoszeń lub pozwolenia na budowę.


3.3 Wykonanwca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego dla


wykonanych projektów wymaganych prawem odpowiednio: stosownych uzgodnień z


właściwym terytorialnie Rejonem Energetycznym, prawomocnych zgłoszeń robót nie


wymagających pozwolenia na budowę oraz pozwoleń na budowę.


3.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również opracowanie przedmiarów robót,


kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i


odbioru robót, jak również uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci


energetycznej.


  1. TERMIN REALIZACJI:
31 sierpnia 2017 rok


  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zgodnie z formularzem ofertowym.


  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
cena całości zamówienia 100%


  1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem ” OŚWIETLENIE ULICZNE – DOKUMENATCJA PROJEKTOWA”, w siedzibie Zamawiającego:


Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2


do dnia 14.04.2017 do godz. 11.00


  1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
14 kwietnia 2017 rok , godzina 11.00
  1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:


Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,


w godzinach pracy urzedu, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: [email protected]
Załączniki :


1/ Mapy poszczególnych odcinków- załączniki 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4.


2/ Formularz ofertowy

Accessibility