Brak informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z uprzejmą prośba o przedłożenie oferty cenowej za realizację zadania polegającego na wykonaniu przeglądów technicznych budynków stanowiących własność Gminy Dobre.

Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Dobre stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2020 r., poz. 288 ze zm )  z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1      

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl

 

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA :
  • Realizacja zadania polegająca na wykonaniu rocznych przeglądów technicznych budynków będących własnością Gminy Dobre zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz..U. z 202319r., poz. 682 ze zm.)

oraz rozporządzeń wykonawczych.

 • Przeglądowi nie podlegają przewody kominowe (Zamawiający wykonał je już we własnym zakresie) .
 • Kontroli podlega natomiast stan techniczny budynków tj. elementy budynku, budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska oraz instalacja gazowa.
 • Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić

protokół w wersji papierowej, elektronicznej oraz dokonać odpowiednich wpisów w

książkach obiektów.

2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania

przyczyn.

 

 1. TERMIN REALIZACJI:

 

29 grudnia 2023 roku

 

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

 

Cena  – 100%

 

 1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności,               z dopiskiem “Przeglądy techniczne budynków gminnych”, w  siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

do dnia 13 grudnia 2023  do godz. 10.00

 

 

 1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 

13 grudnia 2023 rok, godzina 10.00

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl

 

 1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,  w godzinach pracy urzędu, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

 

 

 

 

 

Załączniki :

Nr 1 Wykaz budynków gminnych

Nr 2 Formularz oferty

Nr 3 Wzór umowy

Załączniki

Accessibility