Brak informacji

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Makówiec Duży   i Wólka Kobylańska na terenie  gminy Dobre.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm ) z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre
Ul. Kościuszki 1     

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613,

e-mail: urzad@gminadobre.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

2.1.  Wykonanie  dokumentacji projektowych  wymagających  zgłoszenia  bądź pozwolenia

na budowę:

–  miejscowość Makówiec Duży:  rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego   na

odcinku ok. 7000 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej  637- załącznik graficzny nr 1

miejscowość  Wólka Kobylańska:  rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego

na odcinku:

 1. a) ok. 200 metrów wzdłuż drogi powiatowej ul. Mostowej – załącznik graficzny nr 2
 2. b) ok 170 metrów wzdłuż drogi gminnej ul. Długiej – załącznik graficzny nr 3

 

Na załączonych do zapytania ofertowego załącznikach graficznych, przedstawiono orientacyjny zakres poszczególnych odcinków oświetlenia ulicznego.

Do wykonawcy należy zaprojektowanie lokalizacji słupów i lamp oświetlenia zgodnie z wymaganymi normami i przepisami oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i oświadczeń o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

 

Dla miejscowości Makówiec Duży gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla terenu objętego rozbudową oświetlenia w Wólce Kobylańskiej obowiązuje plan miejscowy.

 

Przed złożeniem oferty i rozpoczęciem prac zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego udzieleniem zamówienia.

 

2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.

 

 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA:

 

3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do

uzyskania pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia robót nie wymagających

pozwolenia na budowę.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień,

zezwoleń, podkładów mapowych, warunków technicznych,  zwiększenia mocy, itp.

dokumentów koniecznych do uzyskania zgłoszeń lub pozwolenia na budowę.

3.3  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego dla

wykonanych projektów wymaganych prawem odpowiednio:  stosownych uzgodnień
z   właściwym terytorialnie Rejonem Energetycznym,  prawomocnych zgłoszeń robót nie

wymagających pozwolenia na budowę oraz pozwoleń  na budowę.

3.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również opracowanie przedmiarów robót,

kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót, jak również uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

energetycznej.

 

 1. TERMIN REALIZACJI:

 

30 listopada 2024 rok

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

 

Cena całości zamówienia  100%

 

 1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 

Ofertę wraz z oświadczeniem należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem :

OŚWIETLENIE ULICZNE MAKÓWIEC DUŻY, WÓLKA KOBYLAŃSKA 

  – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA”,

w  siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

 

 1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 

14 czerwca 2024 rok , godzina 12.00

 

 1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska – pracownik UMiG Dobre,

w godzinach pracy urzedu, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

 

 

 

 

Załączniki

Accessibility